Posláním společnosti NEPCon je budování kapacity a závazku k tomu, aby se udržitelnost stala mainstreamem.

Nerozlišujeme mezi zákazníky a partnery. Nabízíme naše služby všem zainteresovaným stranám, které působí v rámci kompetencí a akreditace NEPConu - bez ohledu na jejich velikost, umístění nebo členství ve sdruženích, skupinách apod.

Jsme však organizace vedená naším posláním, snažíme se proto sladit všechny naše aktivity s touto naší misí a vyhrazujeme si právo nepracovat ani být spojováni s takovými společnostmi, které svou činností přímo a vážně porušují níže uvedené požadavky. 

 

Co požadujeme 

Očekáváme, že se všichni naši partneři a klienti zaváží plnit následující základní požadavky. Organizace:

1.    Vede systém náležité péče, aby zabránila obchodování s produkty, které byly získány nebo zpracovány v rozporu s platnými vnitrostátními právními předpisy v zemi těžby produktu nebo jeho získání.

2.    Není zapojena do korupčních praktik a úplatkářství, ani z nich nemá prospěch.

3.    Není zapojena do nejhorších forem dětské práce nebo jakýchkoli forem nucené práce, otroctví, včetně dluhového otroctví, nucené práce ve věznicích, nebo obchodování s lidmi, ani z nich nemá prospěch. 

4.    Nediskriminuje ani nepodporuje diskriminace na základě rasy, barvy kůže, pohlaví, jazyka, náboženství, politického či jiného názoru, kasty, národního nebo sociálního původu, majetku, narození, odborové příslušnosti, sexuální orientace, zdravotního stavu, rodinného stavu, postižení nebo jiné rozlišovací charakteristiky.

5.    Nabízí svým zaměstnancům bezpečné a zdravé pracovní prostředí, m.j. včetně bezpečnostní ochrany před požárem, hlukem, nehodami a toxickými látkami. Zavádí a dodržuje příslušné zásady a postupy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. 

6.    Usiluje o minimalizaci nepříznivých dopadů své činnosti, produktů a služeb na životní prostředí prostřednictvím aktivního přístupu a odpovědného řízení svých environmentálních aspektů, zejména:

     a) Využívání nedostatkových přírodních zdrojů, jakými jsou palivo a voda.
     b) Emise do vzduchu a vypouštění do vody.
     c) Hluk, zápach a emise CO2.
     d) Potenciální a reálné znečištění půdy.
     e) Nakládání s nebezpečnými látkami.
     f)  Nakládání s nebezpečným a jiným odpadem.

7.    Uchovává povědomí o současných legislativních požadavcích v oblasti životního prostředí, které jsou v rámci environmentálních dopadů činnosti, výrobků a služeb organizace relevantní, a zajišťuje dodržování právních předpisů prostřednictvím školení, provozní kontroly a monitoringu.

8.    Vede systém náležité péče, aby zajistila, že její dodavatelé dodržují minimální požadavky stanovené výše v bodech 1 až 7. Organizace přeruší vztahy se svými dodavateli v případě závažného nebo trvajícího porušení požadavků.

 

Společnost NEPCon si vyhrazuje právo distancovat se od organizací, které jsou v přímém a vážném rozporu s výše popsanými zásadami.

 

 

Schválil

Peter Feilberg, výkonný ředitel NEPCon
13. dubna 2016